Assalamualaikum dan salam blog untuk yayang semua..>__^v

STPM Penggal 3: Bahasa Melayu Wacana

WACANA

*Perkataan atau frasa yang berwarna biru merupakan kata kunci

1.1 Konsep Wacana

Kamus Dewan Edisi Keempat - keseluruhan tutur yang merupakan satukesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan, perbincangan atau pertukaran idea secara lisan.
Wacana merujuk kepada kesatuan fikiran yang utuh, sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan.

Asmah Haji Omar (1986) - keseluruhan perlahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa dan unsur - unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi.

Dari sudut kajian bahasa - unit bahasa yang terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, satu bab, satu cerita, sebuah buku, satu siri buku, dialog dan sebagainya.

1.2 Ciri Wacana

Terdiri daripada 2 wacana yang utuh iaitu Kohensi dan Koheren

Kohensi - ciri yang ada keserasian antara satu sama lain antara unsur liguistik dengan yang lain dalam sesuatu wacana untuk hasilkan wacana yang lengkap.
- Jalinan ketatabahasaan yang utuh.
- Contoh


Koheren - kesinambungan idea yang terdapat dalam sebuah wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna.
- Jalinan idea yang utuh.


1.3 Jenis Penanda Wacana

Terdapat 5 jenis penanda wacana iaitu:

      1. Penanda penghubung
      2. Penanda rujukan
      3. Penanda Penggantian
      4. Penanda leksikal
      5. Penanda elipsis atau pengguguran


 Penanda Penghubung
- Perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat dengan maklumat yang laindalam wacana.
- Tebahagi kepada 4 jenis iaitu

a. Penghubung tambahan (maklumat tambahan)
 - Contoh: dan, lalu, malahan, tambahan pula, lebih - lebih lagi, di samping itu, selanjutnya, pada masa yang sama, umpamanya, juga, dengan perkataan lain, tegasnya, selain itu, apalagi, atau, dan ertinya

b. Penanda Tentangan (pertentangan maklumat)
 - Contoh: tetapi, sebaliknya, namun, namun begitu, walaupun, walau bagaimanapun, walaupun begitu, cuma, biarpun begitu, memang, sebenarnya dan namun demikian

c. Penghubung Musabab (sebab berlakunya sesuatu)
 - Contoh: kerana, oleh sebab, oleh itu, oleh hal demikian, dengan itu, maka itu, dengan demikian, kerana itu, seperti yang diterangkan dan sehubungan dengan itu

d. Penghubung Tempoh/Waktu (urutan masa, siri berlakunya sesuatu)
 - Contoh: pertama, seterusnya, kemudian, selanjutnya, selepas itu, maka, akhirnya, sekarang pun, yang kedua, sehingga hari ini, kesimpulannya, ketika ini dan pendeknya


Penanda Rujukan
- Perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau prasa yang lain dalam wacana yang sama.
- Melibatkan penggunaankata ganti nama bagi merujuk perkataan dan frasa yang lain.
- Terdiri daripada kata ganti nama diri orang (pertama, kedua dan ketiga) dan kata ganti nama tunjuk (ini, itu, sini dan situ).
 - Contoh: Fatin bekerja di Warung Pak Ali. Dia sudah bekerja di situ selama setahun.

Penanda Leksikal (pengulangan)
-  Melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa melalui pengulangan kata.
- Melibatkan kohensi atau pertautan antara perkataan atau frasa melalui pengulangan kata.
- Unsur pengulangan perkataan terdiri daripada
    Perkataan yang sama makna(sinonim) - contoh: jelita dengan cantik
    Perkataan yang mempuyai makna umum dan khusus (hiponim) - contoh: Ayam dan kucing (binatang)
    Perkataan yang berlawanan (antonim) - cantik dengan hodoh
    Perkataan yang kehadirannya saling berkaitan (kolokasi)

Penanda Elipsis/Pengguguran
- Melibatkan pengguguran perkataan atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya.
- Pengguguran perkataan atau frasa mengaitkan maklumat yang telah diketahui oleh pembaca.
- Contoh: Semua peserta kursus telah masuk ke dalam dewan, Demikian juga dengan kami.
 
 Penanda Penggantian
- Perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama.
- Terdiri daripada frasa nama, frasa kerja atau klausa.
- Contoh: Pada pendapat saya, tindakan remaja lelaki itu salah, pendirian ini adalah muktamad.


 
Post a Comment